แก๊งค้ายา

แก๊งค้ายา ลักลอบโคเคน เข้าประเทศสเปน วางแผนกระจายทั่ยุโรป

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการเข้าจับกุม กลุ่มค้ายาเสพติดในประเทศโคลอมเบีย ในขณะที่คนร้ายนั้น กำลังลักลอบที่จะขนยาเสพติดเข้าประเทศสเปน และยังได้มีการวางแผนที่จะกระจายไปทั่วยุโรป โดย แก๊งค้ายา ดังกล่าวนั้น มีชื่อว่า Los Cirujanos

ทางเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาเป็น ชาย ทั้งหมด 6 คน แล้วผู้ต้องหาหญิงอีกทั้งหมด 4 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจพบกับโคเคนเหลวที่ถูกฉีดเข้าไปในซิลิโคนหน้าอกของผู้ต้องหาหญิง โดยรายงานระบุว่า กลุ่มค้ายาบางคนนั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้ว การผ่าตัดจึงทำได้ไม่ลำบากมากนัก หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาหญิงทั้ง 4 คนไปที่กรุงมาดริด เพื่อทำการผ่าตัดเอาซิลิโคนดังกล่าวออก

โคลอมเบียเป็นนั้น ถือว่าเป็นประเทศปลูกใบโคคาแถวหน้าของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตโคเคนใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการผลิต 866 ตัน เมื่อปีที่แล้วอ้างอิงตามข้อมูลสหประชาชาติ

โฮเซ อังเกล เมนโดซา ผู้บัญชาการตำรวจต่อต้านยาเสพติด ได้ระบุว่า โคลอมเบียกำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบาก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รัฐบาลได้บังคับใช้แผนการทำลายไร่โคคาจำนวนทั้งหมด 100,000 เฮกตาร์ (ราว 625,000 ไร่) ภายในสิ้นปี 2017 โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นการบังคับทำลาย ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการทำลายโดยทำข้อตกลงกับผู้ปลูก ให้ปลูกพืชทดแทน…

Continue reading

Vitamins And Minerals Advice Made Easy To Understand

TIP! Vitamins are also essential for getting good results from exercise. Adding the vitamins and minerals that your body needs can help you optimize your workouts, burn fat, and build muscle.

How would you feeling today? Do you have as much energy that you used to? Can you get up from bed with ease? Do you have plenty of energy and strong? If you don’t feel that great, perhaps a good dose of vitamins and minerals are what you need. Read on to discover things you can do to improve your knowledge in this important area.

TIP! Vitamins and minerals need to be synthesized if your body wants to use them, so you need to know about any potential reactions. For instance, iron can be hard to absorb because of calcium.

Vitamins are also essential for getting good results from your exercise plan. This will allow your muscles to recover more quickly and provide you to prevent soreness so that you can get back to working out faster.

Supplements can be used as a last resort if you are missing.

TIP! Often people feel mysterious aches and pains and don’t know what to do about it. Instead of scheduling a doctor’s visit, try a vitamin and mineral supplement.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must also have a good amount of vitamin D to help your body absorb calcium. You can get it in a lot of ways, including sunlight, other foods, and even a little sun time. Each of these things is a good way to make sure your body can absorb calcium.

TIP! Taking a good vitamin and mineral supplement can keep you healthy and save you money in doctor bills. In addition to saving money by not having to see your doctor as often, they also will make you feel better.

Any supplement which includes oil must be ingested with fat needs to be taken on a meal. Vitamins K, K and A are examples of supplements that should only be taken with food because they are easier to absorb at that time. They work especially well when the food you’re eating with fatty foods like fish.

TIP! We may want to eat as healthy as we can but it’s hard on a budget. Vitamins and minerals help give your body what it needs in order to function properly.

Milk and sun are great ways for you to get vitamin D. If you aren’t a fan of drinking milk and don’t get a great deal of sun, you can take a Vitamin D supplement. Vitamin D is vital for your bones and prevents them from becoming brittle.

TIP! Vitamin A is crucial for your body. It keeps your immune system healthy, helps out your eyes, keeps you looking younger and cuts back on your chances of heart disease.

Many people notice our body starting to ache and not understanding why. Fish oil and Vitamin E often make muscles out because they can soften …

Continue reading

Vitamin Do’s And Don’ts For The Average Person

Eating healthy today is very important and knowing what you put in your body.

Vitamins are essential in helping you get more from your workouts. The right nutrition is necessary for the body to get rid of fat and build muscle.

TIP! Calcium helps you have stronger bones. Your body needs vitamin D, though, to properly absorb the calcium.

Vitamins must be synthesized in order to be used by the body; therefore, so you need to know about any potential reactions. For example, iron cannot be absorbed if calcium is taken at the same time.

Supplements can make up for anything you cannot do this.

TIP! The two easy ways to get vitamin D are drinking milk and getting outside in the sun. If you don’t drink a lot of milk or aren’t in the sun a lot, you need to get a supplement that has vitamin D in it.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must also have a good amount of vitamin D to help your body absorb calcium. There are several ways to get the necessary vitamin D, including supplements, or supplements. Each of these can help ensure your body will absorb calcium.

A lot of us have body aches and pains. Fish oil and Vitamin E often make muscles feel much better because they are strained or tight.

Dark Leafy

TIP! If you are in menopause, it is not a good idea to consume prenatal vitamins. Sometimes, women will take these vitamins to help make their nails and hair grow longer.

Vitamin A is great benefits for reducing wrinkles and red spots. However, it can be poisonous if you take too much, so do not exceed the RDA for this vitamin. You can get Vitamin A from squash, dark leafy greens, and dark leafy greens.

Some women think it’s a good idea to take them to grow their positive effect on hair and hair. This is not take it in the right dosage.

TIP! When you take supplements, be careful. They can be very beneficial, but it is possible to overdose.

It is important to properly research any information you get in regards to vitamins and vitamin supplements. Always question the information you receive. If you doubt anything, talk to your doctor before taking any supplement.

TIP! If you are hoping to boost your skeletal or dental health with calcium carbonate, only take it at mealtime. Do not take this vitamin with an empty stomach as it will not digest right.

You must make sure you’re careful if you are taking supplements.Vitamins and nutrients are essential for your health, but you can overdose. This occurs when too many supplements are taking an abundance of supplements; it can have very bad consequences. The issues depend on the vitamin or supplement, but the effects are usually unpleasant and can be life-threatening.

TIP! Lots of medications, store-bought or prescription, can react negatively when taken in tandem with vitamin supplements. Sometimes, they can be fatal, too.

Continue reading

It Is Our Job To Teach You About Vitamins

Read on to learn how you can select the right vitamins in your diet.

Vitamins are essential for getting good results from exercise. This will help you with the essential nutrients you need to stay fit.

Vitamins can be synthesized for body usage, so you need to know about any potential reactions. For example, calcium makes iron absorption difficult.

Supplements can make up for anything you cannot do this.

TIP! Nowadays, minerals and vitamins are very important. Many foods in the grocery stores are over-processed, which leads to the depletion of many nutrients.

Your bones rely on calcium to stay strong.You need Vitamin D in order to absorb calcium.You can get vitamin D through food, of course, and supplements. These will help boost your body absorb calcium.

TIP! Fruits and vegetables are great for the body; however, fresh produce is much better than canned. Not only should you get nutrients from what you eat, but taking mineral supplements and vitamins without chemicals is also important.

Any supplement which includes oil must be ingested with fat needs to be taken on a meal. Vitamins A, K, and A are some that won’t absorb correctly if you take them on an empty stomach. They work especially well when ingested with fatty foods.

TIP! Ask your doctor to give you a physical exam to check for vitamin and mineral deficiencies. Knowing exactly where you stand will help you select the right supplements.

Milk and sunlight are great vitamin D sources. If you aren’t a fan of drinking milk and don’t get a great deal of sun, you may need to take a vitamin D supplement. Vitamin D is vital for bone protection and prevents them strong.

TIP! If you are taking a supplement, be wary of prescription and over the counter medicine. Some of these interactions may even threaten your life.

We often do our best to eat as healthy but our budgets simply do not allow for it. Vitamins and minerals taken regularly can help give your body what it needs in order to better burn the junk food you consume to stay healthier.

Vitamin and mineral supplements are essential these days than ever before. A great multivitamin supplement can help you start the day off right.

Talk to your family doctor about any nutrient deficiencies. This needs to be addressed before you to nip any problem in the bud.

TIP! Ingesting a daily supplement is as effective as eating foods rich in vitamins and minerals. You will still get ample nutrients when you are consuming supplements.

In the current difficult economic climate, we often sacrifice our health eating fast food devoid of minerals and nutrients. Get yourself some bottled vitamins so that you have the process of converting fat into energy.

TIP! Turmeric and flax seed oil are two good essential nutrients to use when looking at supplements for your daily diet. They reduce inflammation and keep you well.

It is important to question any information you get about mineral and …

Continue reading

Simple Advice For Anyone Who Wants To Learn About Vitamins And Minerals

TIP! To make sure your workout routine is paying off the greatest rewards, take your vitamins daily. When you are well nourished, your body can recover quickly from workouts, burn fat and build muscle more efficiently.

Are you aware of the vitamins and minerals necessary for optimum health? Are you aware of how to shop for when shopping for your supplements?If you answered no, you might be lacking important nutrients in your diet. Use these tips to learn how to find what you need in a supplement.

TIP! For the building and maintenance of strong bones, take calcium. Without vitamin D, your body cannot absorb calcium fully.

Vitamins must be synthesized in order to be used by the body; therefore, so you need to learn how certain vitamins and minerals mix with each other. For instance, calcium can make it harder for your body to absorb iron.

Supplements can make up for anything you cannot do this.

TIP! You can get vitamin D from both sunlight and the milk you drink. If you aren’t a fan of drinking milk and don’t get a great deal of sun, you might want to add a vitamin D supplement.

Any supplement with a meal. Vitamins A, K, and A are some that won’t absorb correctly if you take them on an empty stomach. They are best absorbed when consumed along with them also contains fat.

TIP! From popcorn to dairy products, getting your riboflavin, or vitamin B2, is a snap. Being deficient in these vitamins can lead to lowered red blood cells and hemoglobin, scaly skin and cracked lips.

Milk and the sun exposure are two great ways to get vitamin D. If you don’t care for milk or don’t get any sun, a Vitamin D supplement may be for you. Vitamin D is vital for your bones and it keeps them from becoming brittle.

TIP! Vitamin A has a variety of great benefits for you. However, it can be poisonous if you take too much, so stick to about 2300 IU.

Many people notice our body starting to ache and not understanding why. Fish oil and vitamin E can help muscles by softening them during times when they are strained or tight.

TIP! You can find a large amount of vitamin C in many different fruits and vegetables too. Supplements are a good choice if you don’t get enough of this vitamin.

Iron is the key component for building red blood cells. These cells deliver oxygen in your system. Women will require a higher iron intake than men do. You may lack sufficient iron deficient if you feel exhausted or have trouble breathing.

You can find vitamin B2, also known as riboflavin, bananas, dairy, asparagus and popcorn. Riboflavin has been proven to help prevent anemia, cataracts, cataracts and anemia.

Dark Leafy

TIP! Try increasing your manganese intake. Manganese helps bones form and speeds up the healing of wounds.

Vitamin A will boost immune system and slows down skin aging. However, large doses …

Continue reading

Vitamin And Mineral Information You Did Not Know About

TIP! Make sure that you take vitamins that work well with each other. One good example is the fact that calcium can prevent the body from absorbing iron.

How would you feeling today? Do you have as much energy you used to? Can you arise from the bed easily? Are you feeling in shape and strong? If you aren’t feeling like you are in top form, vitamins and minerals might be the answer. Read on to enhance your health.

TIP! Calcium facilitated bone strength. If you want your body to take in the calcium, you must have enough vitamin D.

Vitamins can help you get the most from your exercise plan. This will allow your muscles to recover more quickly and provide you to prevent soreness so that you can get back to working out faster.

TIP! If your supplement has fat, make sure you take it with your meal. Some of the best vitamins to take with food are vitamins K and E.

Vitamins must be synthesized in order to be used by the body; therefore, so you need to learn how certain vitamins and minerals mix with each other. For example, calcium makes iron absorption difficult.

Supplements can be used as a last resort if you are missing.

TIP! Iron is a key component for building red blood cells. These cells are what transports oxygen in your body.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must also have a good amount of vitamin D for the best effect. You can get it in a lot of ways, including multivitamins, food, and even a little sun time. All of these help you boost your body to take in more calcium.

TIP! Sometimes, our financial state keeps us from eating properly. Vitamins and minerals help give your body what it needs in order to function properly.

A lot of people suffer from unexplained aches but don’t know why we do. Fish oils and vitamin E are great for muscle pain since they may soften them if they’re strained or tight.

Blood Cells

TIP! You have to remember that all fruits and vegetables are not equal as those in canned syrup or seasoned water are not as effective as fresh. Though you want to eat a healthy diet, you should also consider taking a quality multivitamin and/or mineral supplements to enhance your diet.

Iron is essential nutrient to build red blood cells. These blood cells deliver oxygen throughout the body. Women typically need a higher dose of iron.You may be iron deficient if you are experiencing fatigue or have trouble breathing.

Vitamin supplement are more important these days than ever before. A good multivitamin can help you start the day off right.

TIP! If you’re already on calcium carbonate for better dental and bone health, make sure it’s taken with food. Do not confuse it with calcium citrate, which can be taken without food.

Vitamin C is in things like citrus fruits and other fruits. Supplements are perfect …

Continue reading

Helpful Advice You Need About Vitamins And Minerals

There isn’t a way to keep your body healthy than by learning what it needs. They simply don’t understand them. This article can help provide you with this understanding.

Vitamins can help you get more from your exercise plan. This will help you with the essential nutrients you need to stay fit.

TIP! Supplements that contain fat should be taken with food, so schedule those doses around mealtime. Vitamin E is one great example of this.

Your bones need calcium to grow and stay strong. You must also have a good amount of vitamin D for the best effect. You can get it in a lot of ways, including multivitamins, other foods, and supplements. All of these help you boost your body to take in more calcium.

TIP! Sunlight and milk can get you the vitamin D you need. Consider taking a vitamin D supplement if you do not get much sun or drink much milk.

Any supplement with a meal. Vitamins E, E, and K can only be absorbed if taken with food. They work better when the food you’re eating with them also contains fat.

TIP! A lot of people suffer from unexplained aches and pains. Instead of rushing off to the doctor, try ensuring you are getting the correct amount of daily vitamins and nutrients.

Milk and sun are great ways for you to get vitamin D. If you don’t care for milk or don’t get any sun, you might want to add a vitamin D supplement. This vitamin can help protect bones from becoming brittle.

Many people notice our body aches but aren’t sure why. Fish oils and vitamin E often make muscles feel much better because they facilitate the easing of strains.

TIP! Asparagus, dairy products, and bananas are rich sources of riboflavin. Too little riboflavin, also called vitamin B2, can cause cracked lips, scaly skin, and reduced hemoglobin and red blood cells.

Iron is essential for maintenance of red blood cells. These cells are carriers of your body. Women will require a higher iron intake than men do. You may be iron deficient if you feel exhausted or breathing difficulties.

TIP! Many people try to eat well; however, this is difficult on a tight budget. Supplements can help you make up for eating poorly once in a while.

Vitamin A is important since it’s an antioxidant that boost the immune function and slows down skin aging. However, it can be poisonous if you take too much, so do not exceed the RDA for this vitamin. You can get Vitamin A from squash, squash, and carrots.

Many women choose to take the vitamins to help grow out their hair or nails. This is not take it in iron.

Vitamin C

TIP! People without lots of money to spend often settle for unhealthy fast food. Get some supplements to make sure you’re getting enough vitamins and minerals every day.

Vitamin C is plentiful in things like citrus fruits and other fruits. Supplements are great for anyone …

Continue reading

Don’t Get Left Behind, Read This Article On Vitamins Now

Do you have a lot of questions about your health? Are you not feeling great and want to make things right?

Supplements can make up for anything you cannot do this.

TIP! Supplements with fats should always be taken with some food. Vitamins E, K and A are vitamins that do not absorb into the body without the help of food.

Milk and sun are great ways to get vitamin D. If you aren’t a fan of drinking milk and don’t get a great deal of sun, think about a vitamin D supplement. Vitamin D is important for bone protection and prevents them from becoming brittle.

TIP! Two wonderful sources of vitamin D are sun exposure and milk. If you are not a big milk drinker or do not spend a lot of time in the sun, you should take a supplement with vitamin D.

Iron is essential for producing red blood cell production. These cells deliver oxygen to areas of your body. Women will require a higher iron intake than men do. You may be iron in your diet if you feel exhausted or have trouble breathing.

TIP! Iron is the key mineral to helping build healthy red blood cells. Red blood cells carry oxygen throughout your body.

We often do our best to eat healthy but it’s hard on a budget. Vitamins and minerals taken regularly can help your body work the way it’s supposed to in order to function properly.

Vitamin and mineral supplements are more important these days. A great multivitamin supplement can help to replace these lost essential nutrients.

Gum Disease

TIP! Vitamin and mineral supplements are more important these days than ever before. You can find these anywhere and they are very beneficial to your health.

Vitamin C is in many citrus fruits. Supplements can be taken if your diet is not receive the recommended daily allowance in their diet. This vitamin is potent and can help with treating skin infections, acne, gum disease, skin infections, and gum disease. Studies also show that vitamin C might help people suffering from Alzheimer’s disease, dementia and ADHD can be helped with vitamin C.

TIP! If you are in menopause, then you shouldn’t take prenatal vitamins. Non-pregnant women often take these types of vitamins for their nails and hair.

If you prefer the taste of children’s vitamins, it would be a good idea for you to take a few of them. Adults need more vitamins than children do, so one vitamin isn’t sufficient. Don’t overdose, as overdosing can be problematic.

You may also want to add a healthy meal by taking vitamin and mineral orally in capsule or powder form.

TIP! We just aren’t eating as well as our grandparents did. Grab a few bottles of primary vitamins to ensure that you are getting what you need to fight off colds and allow the body to convert fat to energy.

In this downward economy, we often sacrifice our health eating fast food devoid of minerals and nutrients.Get …

Continue reading

The Biggest Compilation Of Tips And Tricks About Vitamins You Can Find

TIP! Make sure that you take vitamins that work well with each other. For instance, calcium makes iron absorption difficult.

Your body needs minerals and minerals to stay healthy. Carbs fuel your body, but minerals and vitamins facilitate all your bodily processes. Make sure you and your family is getting all that they need. Keep reading to see how to make that happen.

TIP! Do your best to eat a diet that is both healthy and balanced. Consume an assortment of fresh vegetables and fruits, along with some protein every day.

Any supplement which includes oil must be ingested with fat needs to be taken on a meal. Vitamins like A, K and A are examples of supplements that should only be taken with food because they are easier to absorb at that time. They are best absorbed when the food you’re eating with fat.

A lot of people suffer from unexplained aches without knowing why they are occurring. Fish oil and Vitamin E can help your muscles soften when they’re bound up.

TIP! Two wonderful sources of vitamin D are sun exposure and milk. If you don’t like milk or live in a cloudy climate, get yourself a vitamin D supplement.

Iron is an essential nutrient to build healthy red blood cells. These cells transport oxygen to areas of your system. Women typically need a higher dose of iron.You may lack sufficient iron in your diet if you are experiencing fatigue or have trouble breathing.

TIP! Does your body hurt but the reason eludes you? An effective way of getting rid of those aches is to add vitamins into your diet. Strained and overworked muscles can benefit greatly from fish oil supplements and vitamin E.

We often do our best to eat as healthy but our budgets simply do not allow for it. Vitamins and minerals taken regularly can help give your body work the way it’s supposed to in order to better burn the junk food you consume to stay healthier.

TIP! If you are changing your life for the better, consider what nutrients your body needs. For just a few dollars a month, you can reduce the visits to your doctor by improving your health with vitamin and mineral supplements.

Many women choose to take prenatal vitamins to help grow out their hair or nails. This can be toxic if you do not a great idea for postmenopausal women because they are typically too high in the right dosage.

Skin Infections

TIP! If you have reached menopause, prenatal vitamins are not a good idea. Some women take these vitamins when not pregnant for their positive effect on hair and nails.

Vitamin C is in things like citrus fruits. Supplements are good for people that are not receive the recommended daily allowance in vitamins. This important vitamin can help treat and prevent colds, skin infections, skin infections, skin infections, and gum disease. Also, studies show that vitamin C helps people with Alzheimer’s, ADHD and dementia.

A healthy diet …

Continue reading

What You Ought To Know About Vitamins And Minerals

TIP! Always try to consume a balanced diet. Try to consume seven portions of vegetables and fruits every day, and also include a minimal amount of protein.

Do you know much about what your body needs to survive? Many people out there are not sure. Your body needs a wide variety of nutrients everyday and knowing their impact is important.This article will help you on this important topic.

Vitamins are essential in helping you get the most from exercise. This will help you with the essential nutrients you need to stay fit.

TIP! Vitamin A is important; this antioxidant will boost your immune system, improve vision, lower your heart disease risk, and reduce the effects of aging. It may be toxic if too much is taken, so stay within the daily dosage that is recommended.

Calcium is integral for the strength of your bones. You must take it with vitamin D in order to absorb calcium. You can get it in a lot of ways, including multivitamins, food, and even a little sun time. These will help your body’s ability to absorb calcium.

TIP! Gummy vitamins made for children are delicious, but make sure you take more than directed for a child. Adults are going to need more of the vitamins than do children, so one vitamin isn’t sufficient.

Any supplement which includes oil must be ingested with fat needs to be taken on a meal. Vitamins E, E and K are ones that are best absorbed with food. They work their best when the food you’re eating with them also contains fat.

Green Beans

TIP! Go to your doctor to see if you’re deficient in any nutrients. This will help you to nip any problem in the bud.

You can find riboflavin and vitamin B2 in green beans, also known as riboflavin, bananas, green beans, asparagus and popcorn. Riboflavin is important in the prevention of cataracts, anemia, and cancer.

TIP! Find out as much information as you possibly can about how supplementation will affect your personal health. Many companies use false advertisements.

We often do our best to eat as healthy as we can but it’s hard on a budget. Vitamins and minerals taken regularly can help give your body what it needs in order to better burn the junk food you consume to stay healthier.

TIP! Include more manganese in your diet. Manganese will let bones form well while making sure wounds heal up quickly.

Vitamin A is great benefits for you. However, large doses can be toxic, so stick to about 2300 IU.You can get Vitamin A naturally from carrots, dark leafy greens, and dark leafy greens.

Many women that aren’t pregnant takes these supplements for their hair growth. This can be toxic if you do not take it in iron.

Gum Disease

TIP! Steamed or raw vegetables are best. Vitamins can be depleted in foods during the cooking process.

Vitamin C is in many citrus fruits and other fruits. Supplements are great for anyone who do …

Continue reading